ارگان های طرف قرارداد

1-ذوب آهن اصفهان                   2-انرژی اتمی اصفهان
            
3-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   4-آب و فاضلاب (آبفا)
     
5- شرکت مخابرات اصفهان   6- شرکت پالایش نفت اصفهان